Principy a východiska
Z jakých principů vycházejí naše kurzy a semináře?

Tak jak se mění celá společnost, mění se i život rodiny. Dříve nenapadnutelná autorita rodičů již není považována za danou a neměnnou. Děti se dožadují svých práv ve škole, ve společnosti, ale i v rodině. Přitom plnění jejich povinností jim nejde tak snadno.

Posun od tradiční, autoritářské výchovy k výchově demokratické, založené na svobodě v rámci daných pravidel, klade na rodiče vysoké nároky. Výchovný přístup, který není založený na absolutním ovládání dítěte, ale na spolupráci, s sebou přináší řadu problémů, které rodiče neumějí řešit, protože se v jejich dětství nevyskytovaly, vlastně ani nepřipadaly v úvahu.

Výchovné přístupy, s nimiž seznamujeme v našich kurzech a seminářích, vycházejí z předpokladu, že základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů. Naším cílem je tedy výchova zodpovědných jedinců, přičemž vycházíme z principů rovnosti a vzájemného respektu. Rovností rozumíme stejnou lidskou cenu a důstojnost. Nepředpokládáme tedy stejné zkušenosti, vědomosti ani míru celkové zodpovědnosti. Naše pojetí výchovy poskytuje dětem možnost volby a také zkušenost s nesením důsledků vlastních rozhodnutí. Tak rozvíjíme osobní disciplínu dětí a vytváříme alternativu k metodě odměn a trestů. V tomto výchovném systému založeném na ovlivňování a přesvědčování hraje významnou roli pochopení vlastních dětí i sebe sama, pochopení jejich i vlastních negativních projevů a emocí.

Naše vzdělávací aktivity vycházejí z individuální psychologie Alfreda Adlera a navazují na podobné programy, které již po desetiletí účinně fungují např. v Kanadě.

Základní principy:

Vzájemný respekt a úcta - mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem, mezi sourozenci, vůči ostatním i k sobě samým.

Princip rovnosti mezi rodiči a dětmi - ve smyslu rovnosti lidské ceny a důstojnosti.

Princip demokracie - umožňuje volbu a dává dětem možnost, aby se rozhodovaly v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí, čímž se rozvíjí jejich osobní disciplína a zodpovědnost.

Dostatek společné zábavy rodičů a dětí

Pozitivní povzbuzování dětí - prostřednictvím vyzdvihování jejich úspěchů, pokroku, schopností a dovedností apod. Jde o nezbytný základ pro získání pocitu sebedůvěry a vlastní ceny.

Vyjadřování a sdělování lásky a radosti - aby se děti cítily bezpečně a dokázaly se naučit lásku a dobro nejen přijímat, ale i rozdávat a dělit se o ně.

Přeměna negativního v pozitivní - založená na důvěře ve schopnosti dětí; stavějící na silných stránkách povahy a dovedností dítěte; soustřeďující se na dítě takové, jaké je; zdokonalující se postupně krok za krokem; podporující samostatnost dítěte, aby mohlo pro sebe dělat věci, na které již stačí.